Artikel 9 Regeling Legionella niet doorgezet

Naar aanleiding van het uitgebrachte commentaar op de concepttekst van artikel 9 van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten om de invoering ervan op dit moment niet door te zetten.

26 mrt 2012

Met de invulling van artikel 9 zou de volgorde van de beheersconcepten voor legionellapreventie nader geregeld worden.

Belangrijke overweging is dat uit het commentaar duidelijk is geworden dat de tekst van het concept op gespannen voet staat met het Drinkwaterbesluit, met name de in artikel 36 opgenomen norm van 100 kve/l en de procedure beschreven in artikel 44. Met het wegvallen van deze belangrijke pijlers in het voorgestelde artikel 9, heeft volgens het ministerie de bepaling geen bestaansrecht meer. Besloten is daarom om van de in artikel 44, zesde lid, opgenomen mogelijkheid om nadere regels te stellen, voorlopig geen gebruik te maken.

Het ministerie laat verder weten dat bij controle en toezicht de aandacht zal worden gericht op een goede uitvoering van artikel 44, eerste tot en met derde lid, van het Drinkwaterbesluit.
Daarin is beschreven in welke situaties mag worden overgegaan op elektrochemisch dan wel chemisch beheer, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de - op grond van BRL 6010 gecertificeerde - adviesbedrijven. Indien daar op basis van de ervaringen bij controle en toezicht aanleiding toe is, kan in de toekomst worden overwogen om alsnog aan artikel 9 van de Regeling legionellapreventie een invulling te geven, aldus het ministerie van I&M