Algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, koeltorens, 2009

Algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, koeltorens, 2009

De regels met betrekking legionellapreventie in koeltorens zijn opgenomen in het De Wet Milieubeheer, en wel in het Activiteitenbesluit (korte naam voor het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer). De regels zijn gedetailleerd neergelegd in:

      De Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer november 2009

      Hoofdstuk 3 "Bepalingen met betrekking tot activiteiten in inrichtingen, tevens geldend voor

        inrichtingen type C"

      Afdeling 3.2 "Installaties"

      Paragraaf 3.2.5 "In werking hebben van een natte koeltoren"
               Voor de volledige tekst undefinedklik hier.

Softwaretool "Hotspotsim"

In woningen en gebouwen worden de verticale CV- en tapwaterleidingen meestal gezamenlijk in schachten gemonteerd. Hierdoor kan ongewenste opwarming van koud water in tapwaterleidingen optreden, waardoor o.a. de kans op aanwezigheid en groei van de Legionella-bacterie toeneemt. Om te beoordelen of en in welke mate opwarming kan optreden is een eenvoudig thermisch model van een dergelijke leidingschacht gewenst. Een dergelijk model kan tevens gebruikt worden om het effect van uiteenlopende maatregelen op de opwarming te beoordelen. De HotSpotSim is een softwaretoepassing waarmee men temperatuur kan voorspellen van waterleidingen in leidingschachten, waarin andere warme leidingen lopen.. De softwaretool is te verkrijgen via de ISSO-Kennisbank op  undefinedKennisbank.isso.nl.

 

Inspectierichtlijn 2012

De doelstelling van de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit  is de bevordering van de volksgezondheid door de voorziening van drinkwater aan alle gebruikers op een maatschappelijk verantwoorde wijze te waarborgen.

De Inspectierichtlijn bevat de invulling van de controletaak van de waterleidingbedrijven in het kader van het toezicht dat aan de Inspectie is opgedragen.

Voor download undefinedklik hier

Informatieblad Modelplan Legionellapreventie in zwembadwater, 2004

Het modelplan legionellapreventie in zwembadwater is in opdracht van de VROM-Inspectie ontwikkeld nadat legionellabacteriën werden ontdekt in spuitende speeltoestellen, glijbanen en whirlpools. Het modelplan is een compleet uitgewerkt praktisch voorbeeld voor eigenaren van badinrichtingen. Dit informatieblad bevat een samenvatting.  Voor downloaden document klik hier.

Stroomschema Legionellapreventie in waterinstallaties, regels en toezicht

Om wat voor locaties en installaties gaat het? En aan welke regels moet een eigenaar of beheerder van een waterinstallatie voldoen? En met welke toezichthouder krijgt hij te maken? Dat wordt duidelijk uit het stroomschema Regelgeving en toezichthouder. Voor downloaden undefinedklik hier.

 

Rapport vervolgonderzoek legionella in overdekte openbare zwembaden, 2004

Rapport vervolgonderzoek legionella in overdekte openbare zwembaden, 2004

Het vervolgonderzoek Legionella in overdekte openbare zwembaden is een vervolgonderzoek op het eerdere VROM-Inspectie onderzoek ''Veiligheid in overdekte openbare zwembaden'' (juni 2003. Uit het vervolgonderzoek blijkt dat het percentage besmette zwembaden in dit vervolgonderzoek op 31% ligt. Het besmettingspercentage is daarmee substantieel lager dan het eerdere onderzoek, maar nog steeds te hoog. Voor downloaden undefinedklik hier.

Modelplan legionellapreventie in zwembadwater, 2004

Het modelplan legionellapreventie in zwembadwater is bedoeld om meer uniformiteit en duidelijkheid te brengen in de uitwerking van de preventieregels die in het besluit hygiëne en veiligheid van badinrichtingen en zwemgelegenheden staan. U kunt dit document downloaden via de website van vrom. undefinedKlik hier.

Nadere uitleg Wet- en regelgeving Legionellapreventie 2013

Met als doel duidelijkheid te verschaffen. Veel marktpartijen ervaren de wet- en regelgeving voor legionellapreventie in drink- en warm tapwater als zeer complex. Er zijn vooral veel onduidelijkheden rond:

  • de zorgplicht;
  • de toepassing van alternatieve beheerstechnieken;
  • de opsplitsing in componenten van leidingwaterinstallaties bij de risicoanalyse.

Dit document dient om duidelijkheid te verschaffen en is opgesteld door een werkgroep van het Landelijk Overlegorgaan Preventie Legionella (LOPL). Voor inzien klik hier.

Vervolgonderzoek legionellapreventie in Nederlandse hotels, 2003

Dit onderzoek is uitgevoerd bij 96 hotels in de periode september - november 2002 en maakt duidelijk dat de implementatie van de Tijdelijke regeling in de hotelbranche stokt. Van de onderzochte hotels beschikt een derde over een risico-inventarisatie en -analyse en beheersplan die voldoen aan de onderzoekseisen. Ten opzichte van het onderzoek 'Legionellapreventie in Nederlandse hotels' uit 2001 is er geen verbetering opgetreden. Bacteriologisch wateronderzoek bracht bij 9% van de hotels een overschrijding van de Legionellanorm aan het licht. Dit is vooral geconstateerd in de koudwaterinstallatie. Er zijn maatregelen genomen om deze besmettingen te verwijderen. Verder is gebleken dat circa 50% van de onderzochte hotels beschikt over een gebruiksvergunning en 4% van de hotels klimaatbeheersingsapparatuur heeft, waarbij water als warmteoverdragend medium wordt gebruikt. U kunt dit document downloaden via de website van vrom. undefinedKlik hier.

Meldingsformulier legionella 2011

Op 1 juli 2011 is het Drinkwaterbesluit in werking getreden. Met ingang van deze datum is de grens voor het melden verhoogd en moet u overschrijdingen vanaf 1000 kve/ltr direct melden aan de Inspectie Leefomgeving en transport door middel van het meldingsformulier dat u vindt onder Meldpunt  (let op: de norm blijft wel 100 kve/ltr en dat betekent dat boven deze grens wel maatregelen genomen moeten worden). Als u een overschrijding niet meldt dan bent u in overtreding. Het webformulier voor de melding, vervolgmelding en afmelding is nog niet voorzien van de gewijzigde tekst. Dit wordt op korte termijn aangepast.


Er is sprake van een normoverschrijding bij 100 kve/ltr of meer. Boven deze grenswaarde is het belangrijk dat u, eventueel in overleg met uw adviseur, direct maatregelen neemt om de besmetting in de installatie weg te nemen. Beneden de waarde van 1000 kve/ltr kan de normoverschrijding wel afgemeld worden, maar de verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen blijft bestaan tussen 100 en 1000 kve/ltr.  

ILT stuurt de meldingen direct door naar de GGD in de desbetreffende regio. Het is belangrijk dat u, eventueel in overleg met uw adviseur, direct de maatregelen neemt om de besmetting in de installatie weg te nemen. ILT houdt hier toezicht op en kan maatregelen opleggen, zoals (gedeeltelijke) sluiting van uw drinkwaterinstallatie.

Bij normoverschrijdingen vanaf 1000 kve/liter wordt, onder regie van ILT, besloten of en zo ja, hoe u in samenwerking met de GGD uw klanten/gebruikers hierover inlicht. De GGD is de deskundige voor het inschatten van de gezondheidsrisico’s van bepaalde groepen mensen. 

De wet schrijft voor dat klanten/gebruikers op de hoogte moeten worden gebracht als in een organisatie een legionellabesmetting is tenzij de VROM-Inspectie van oordeel is dat dit niet nodig is. Zo kunnen de juiste maatregelen worden genomen bij ziekteverschijnselen die met legionella in verband kunnen worden gebracht.

Waterwerkblad WB 1.4.G Beheer van leidingwaterinstallaties

Dit werkblad heeft betrekking op het beheer van leidingwaterinstallaties. De verplichting tot beheer van leidingwaterinstallaties volgt uit de zorgplicht voor eigenaren van leidingwaterinstallaties, zoals beschreven in:

  • de Drinkwaterwet, hoofdstuk III,
  • de Aansluitvoorwaarden Drinkwater (beheerstaak voor eigenaren van risicovolle installaties)
  • NEN 1006

Het werkblad is gratis te downloaden op www.infodwi.nl 

Waterwerkblad WB 3.8 Beveiliging gevaarlijke toestellen

Dit werkblad is een uitwerking van artikel 3.8 van NEN 1006 (AVWI-2002) met betrekking tot in de aansluiting van (gevaarlijke) toestellen geplaatste beveiligingen tegen het binnendringen van vreemde stoffen in drinkwaterinstallaties en warmtapwaterinstallaties. Het werkblad is gratis te downloaden van www.infodwi.nl .

 

Onderzoeksrapport groepsaccomodaties

Voor het downloaden van het rapport: Klik undefinedhier.

 

Rapport Eigen winning drinkwater 2006

Dit rapport van april 2006 beschrijft het onderzoek dat de Inspectie heeft uitgevoerd bij de eigenaren van zelfstandige collectieve watervoorzieningen (eigen winningen). Het aantal eigen winningen van drinkwater in Nederland bedraagt ongeveer 250. Men vindt deze bijvoorbeeld bij afgelegen campings. Klik undefinedhier.

Model-meetprogramma's voor eigenaren van collectieve watervoorzieningen en grote collectieve leidingnetten, 2004

Het nieuwe Waterleidingbesluit is 9 februari 2001 in werking getreden. Dit stelt eisen aan het beheer en de inrichting van collectieve installaties. Een deel van de eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties is daarnaast verplicht een meetprogramma op te stellen en uit te voeren. Dit om periodiek na te gaan of het aan derden beschikbaar gestelde leidingwater aan de kwaliteitseisen voldoet. Het gaat dan om situaties waarin sprake is van een collectieve watervoorziening of een groot collectief leidingnet. Dit Informatieblad bevat een aantal modellen van meetprogramma s en kan worden gebruikt bij het opstellen van een meetprogramma voor de eigen situatie. (3 maart 2004). Klik undefinedhier.

LCI Draaiboek Uitbraken van luchtweginfecties in instellingen (verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking), 2005

Dit draaiboek beschrijft de stappen die een GGD kan ondernemen nadat de afdeling infectieziektebestrijding een melding van een zorginstelling ontvangt. De bijlagen bieden ondersteuning bij het doorlopen van de stappen(Januari 2005). Klik undefinedhier.

Procedure koeltorensinventarisatie en -registratie voor gemeenten

Deze procedure informeert over het inventariseren en registreren van koeltorens waarbij waternevel vrijkomt. Deze procedure handelt echter alleen over de inventarisatie en registratie van koeltorens (oktober 2007). Klik undefinedhier.

LCI-Draaiboek-legionella-evenementen, 2004

In dit document worden de richtlijnen weergegeven voor het uitvoeren en controleren van legionellapreventie bij publieksevenementen. Klik undefinedhier.

LCI protocol Legionellose, 2007

Dit document informeert over het LCI protocol Legionellose.  Daarin staan zaken over behandeling,  bronopsporing en meldingsplicht . undefinedKlik  hier.