Downloads

Algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, koeltorens, 2010

De regels met betrekking legionellapreventie in koeltorens zijn opgenomen in het De Wet Milieubeheer, en wel in het Activiteitenbesluit (korte naam voor het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, Barim). De regels zijn gedetailleerd neergelegd in:

  • de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer november 2009
  • hoofdstuk 3 "Bepalingen met betrekking tot activiteiten in inrichtingen, tevens geldend voor inrichtingen type C"
  • afdeling 3.2 "Installaties"
  • paragraaf 3.2.5 "In werking hebben van een natte koeltoren

Voor de volledige tekst zie http://wetten.overheid.nl/zoeken_op/BWBR0022830/Hoofdstuk3/Afdeling32/325

Softwaretool "Hotspotsim"

Dit is een softwaretoepassing waarmee men temperatuur kan voorspellen van waterleidingen in leidingschachten, waarin andere warme leidingen lopen. De softwaretool is te verkrijgen via de website van ISSO: undefinedwww.isso.nl.

Inspectierichtlijn 2010

De doelstelling van de Waterleidingwet en de Drinkwaterwet is de bevordering van de volksgezondheid door de voorziening van drinkwater aan alle gebruikers op een maatschappelijk verantwoorde wijze te waarborgen.
In de inspectierichtlijn wordt nog verwezen naar de artikelen van de  Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit van voor 2011.
De Inspectierichtlijn bevat de invulling van de controletaak van de waterleidingbedrijven in het kader van het toezicht dat aan de Inspectie is opgedragen.

Informatieblad Modelplan Legionellapreventie in zwembadwater, 2004

Het modelplan legionellapreventie in zwembadwater is in opdracht van de VROM-Inspectie ontwikkeld nadag legionellabacteriën werden ontdekt in spuitende speeltoestellen, glijbanen en whirlpools. Het modelplan is een compleet uitgewerkt praktisch voorbeeld voor eigenaren van badinrichtingen. Dit informatieblad bevat een samenvatting. U kunt dit document downloaden via de website van vrom. undefinedKlik hier.

Informatieblad vervolgonderzoek legionella in overdekte openbare zwembaden, 2004

Dit informatieblad gaat over het vervolgonderzoek naar de besmettingsgraad van legionella bij ca. 450 overdekte openbare zwembaden in Nederland. U kunt dit document downloaden via de website van vrom. undefinedKlik hier.

Rapport vervolgonderzoek legionella in overdekte openbare zwembaden, 2004

Het vervolgonderzoek Legionella in overdekte openbare zwembaden is een vervolgonderzoek op het eerdere VROM-Inspectie onderzoek ''Veiligiheid in overdekte openbare zwembaden'' (juni 2003. Uit het vervolgonderzoek blijkt dat het percentage besmette zwembaden in dit vervolgonderzoek op 31% ligt. Het besmettingspercentage is daarmee substantieel lager dan het eerdere onderzoek, maar nog steeds te hoog. U kunt dit document downloaden via de website van vrom. undefinedKlik hier.

Modelplan legionellapreventie in zwembadwater, 2004

Het modelplan legionellapreventie in zwembadwater is bedoeld om meer uniformiteit en duidelijkheid te brengen in de uitwerking van de preventieregels die in het besluit hygiëne en veiligheid van badinrichtingen en zwemgelegenheden staan. U kunt dit document downloaden via de website van vrom. undefinedKlik hier.

Informatieblad Model-meetprogramma's voor eigenaren van collectieve watervoorzieningen en grote collectieve leidingnetten, 2004

Sommige eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties zijn verplicht een meetprogramma op te stellen om periodiek na te gaan of het aan derden beschikbaar gestelde leidingwater aan de kwaliteitseisen voldoet. Dit informatieblad maakt duidelijk wie wel of niet een meetprogramma moet opstellen en geeft voorbeelden van verschillende meetprogramma's. U kunt dit document downloaden via de website van vrom. undefinedKlik hier.

Informatieblad Controle en toezicht op kwaliteit en beheer van collectieve leidingwaterinstallaties, 2004

Dit informatieblad is bestemd voor eigenaren en beheerders van (collectieve) leidingwaterinstallaties. In het informatieblad vind je informatie over de regels waaraan men moet voldoen voor een goed beheer van de leidingwaterinstallatie. Het toezicht op naleving van de regels wordt verzorgd door de VROM-Inspectie. Dit informatieblad geeft aan wat een eigenaar/beheerder/verbruiker kan verwachten van zo'n controle. U kunt dit document downloaden via de website van vrom. undefinedKlik hier.

Vervolgonderzoek legionellapreventie in Nederlandse hotels, 2003

Dit onderzoek is uitgevoerd bij 96 hotels in de periode september - november 2002 en maakt duidelijk dat de implementatie van de Tijdelijke regeling in de hotelbranche stokt. Van de onderzochte hotels beschikt een derde over een risico-inventarisatie en -analyse en beheersplan die voldoen aan de onderzoekseisen. Ten opzichte van het onderzoek 'Legionellapreventie in Nederlandse hotels' uit 2001 is er geen verbetering opgetreden. Bacteriologisch wateronderzoek bracht bij 9% van de hotels een overschrijding van de Legionellanorm aan het licht. Dit is vooral geconstateerd in de koudwaterinstallatie. Er zijn maatregelen genomen om deze besmettingen te verwijderen. Verder is gebleken dat circa 50% van de onderzochte hotels beschikt over een gebruiksvergunning en 4% van de hotels klimaatbeheersingsapparatuur heeft, waarbij water als warmteoverdragend medium wordt gebruikt. U kunt dit document downloaden via de website van vrom. undefinedKlik hier.

Rapport Eigen winningen leidingwater 2003

Bedrijven en instellingen als campings, brouwerijen en ziekenhuizen die zelf drinkwater aan de grond onttrekken, de zogenoemde 'eigen winningen', houden zich vaak slecht aan de Waterleidingwet. VROM heeft destijds de drinkwaterlevering van vijf eigen winningen stilgezet. U kunt dit document downloaden via de website van vrom. undefinedKlik hier.

Meldingsformulier legionella 2011

Op 1 juli 2011 is het Drinkwaterbesluit in werking getreden. Met ingang van deze datum is de grens voor het melden verhoogd en moet u overschrijdingen vanaf 1000 kve/ltr direct melden aan de VROM-Inspectie door middel van het meldingsformulier dat u vindt onder undefinedVROM-Inspectie Meldpunt. (let op: de norm blijft wel 100 kve/ltr en dat betekent dat boven deze grens wel maatregelen genomen moeten worden). Als u een overschrijding niet meldt dan bent u in overtreding. Het webformulier voor de melding, vervolgmelding en afmelding is nog niet voorzien van de gewijzigde tekst. Dit wordt op korte termijn aangepast.


Er is sprake van een normoverschrijding bij 100 kve/ltr of meer. Boven deze grenswaarde is het belangrijk dat u, eventueel in overleg met uw adviseur, direct maatregelen neemt om de besmetting in de installatie weg te nemen. Beneden de waarde van 1000 kve/ltr kan de normoverschrijding wel afgemeld worden, maar de verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen blijft bestaan tussen 100 en 1000 kve/ltr.  

De VROM-Inspectie stuurt de meldingen direct door naar de GGD in de desbetreffende regio. Het is belangrijk dat u, eventueel in overleg met uw adviseur, direct de maatregelen neemt om de besmetting in de installatie weg te nemen. De VROM-Inspectie houdt hier toezicht op en kan maatregelen opleggen, zoals (gedeeltelijke) sluiting van uw drinkwaterinstallatie.

Bij normoverschrijdingen vanaf 1000 kve/liter wordt, onder regie van de VROM-Inspectie, besloten of en zo ja, hoe u in samenwerking met de GGD uw klanten/gebruikers hierover inlicht. De GGD is de deskundige voor het inschatten van de gezondheidsrisico’s van bepaalde groepen mensen. 

De wet schrijft voor dat klanten/gebruikers op de hoogte moeten worden gebracht als in een organisatie een legionellabesmetting is tenzij de VROM-Inspectie van oordeel is dat dit niet nodig is. Zo kunnen de juiste maatregelen worden genomen bij ziekteverschijnselen die met legionella in verband kunnen worden gebracht.

Onderzoek naar legionella in woningen 2002

In 2002 heeft de VEWIN (Vereniging van Waterbedrijven in Nederland) een onderzoek laten uitvoeren naar het vóórkomen van de legionellabacterie in waterleidinginstallaties in woningen. Tijdens het onderzoek, dat gehouden werd in 400 woningen, werd in 16 gevallen een variant van de legionellabacterie aangetroffen boven de voorgestelde wettelijke norm. In alle gevallen ging het echter om een variant die in Nederland nog nooit is waargenomen bij personen met de zogeheten veteranenziekte. Het is dus onwaarschijnlijk dat deze variant een risico voor de volksgezondheid vormt. U kunt dit document downloaden via de website van vrom. undefinedKlik hier.

VEWIN-Werkblad 1.4.G Beheer van leidingwaterinstallaties

Dit werkblad heeft betrekking op het beheer van leidingwaterinstallaties. De verplichting tot beheer van leidingwaterinstallaties volgt uit de zorgplicht voor eigenaren van leidingwaterinstallaties, zoals beschreven in:

  • de Drinkwaterwet, hoofdstuk III,
  • de Aansluitvoorwaarden Drinkwater (beheerstaak voor eigenaren van risicovolle installaties)
  • NEN 1006

Het werkblad is gratis te downloaden op www.infodwi.nl 

VEWIN-Werkblad 3.8 Beveiliging gevaarlijke toestellen

Dit werkblad is een uitwerking van artikel 3.8 van NEN 1006 (AVWI-2002) met betrekking tot in de aansluiting van (gevaarlijke) toestellen geplaatste beveiligingen tegen het binnendringen van vreemde stoffen in drinkwaterinstallaties en warmtapwaterinstallaties. Het werkblad is gratis te downloaden van www.infodwi.nl .

VROM-informatieblad over regels en toezicht m.b.t. Legionellapreventie in watersystemen

Dit informatieblad bevat een compleet overzicht van Regels en Toezichthoudende instanties m.b.t. Legionellapreventie in alle soorten watersystemen. Klik undefinedhier.

Vergelijking tussen Drinkwaterbesluit 2011 en Waterleidingbesluit 2004

Hierna staat samengevat opgesomd wat er nieuw is in het Drinkwaterbesluit:

Meldingsplicht

De meldingsplicht is verhoogd van 100 kve/liter naar 1000 kve/liter. Met andere woorden, 100 kve/ liter blijft de besmettingsgrens alleen hoeft u besmettingen voortaan pas vanaf 1000 kve/liter of hoger te melden aan inspectie. Boven 100 kve/l moet u wel maatregelen treffen.

Prioritaire groep

Voor deze groep is het verplicht gesteld een legionellarisicoanalyse uit te voeren en een beheersplan op te stellen als er inderdaad sprake is van relevante aerosolvormende tappunten.

Aan deze groep worden truckstops en bed-and-breakfasts (vanaf 5 personen) toegevoegd. Zorgwoningen vallen in het nieuwe voorstel buiten de prioritaire groep. 

Zorgplicht

De zorgplicht van de eigenaar van een collectief leidingnet of een collectieve leidingwaterinstallatie voor het leveren van deugdelijk leidingwater is ondergebracht in de Drinkwaterwet hoofdstuk III. U blijft dus als eigenaar van  bij wet verplicht zorg te dragen voor uw installatie.

BRL 6010

Een legionellabeheersplan mag alleen opgesteld worden door een BRL6010-gecertificeerde organisatie.

Alternatieve technieken

Elektrochemische technieken en AOT zijn gelijkgeschakeld met thermisch beheer. Echter er moet wel worden voldaan aan nadere regels gesteld aan het installeren, beheren en gebruiken van alternatieve technieken. Zo wordt er van anodische oxidate en koper-zilver-ionisatie verwezen naar de daarbij behorende KIWA-beoordelingsrichtlijnen BRL14010-1 en 2. Ook chemische technieken zijn toegestaan mits zij beschikken over een Ctgb-verklaring voor de betreffende toepassing.

Voor de tekst van het Drinkwaterbesluit ga naar www.wetten.overheid.nl

 

Onderzoeksrapport groepsaccomodaties

Voor het downloaden van het rapport: Klik undefinedhier.

Rapport Eigen winning drinkwater 2006

Dit rapport van april 2006 beschrijft het onderzoek dat de Inspectie heeft uitgevoerd bij de eigenaren van zelfstandige collectieve watervoorzieningen (eigen winningen). Het aantal eigen winningen van drinkwater in Nederland bedraagt ongeveer 250. Men vindt deze bijvoorbeeld bij afgelegen campings. Klik undefinedhier.

Model-meetprogramma's voor eigenaren van collectieve watervoorzieningen en grote collectieve leidingnetten, 2004

Het nieuwe Waterleidingbesluit is 9 februari 2001 in werking getreden. Dit stelt eisen aan het beheer en de inrichting van collectieve installaties. Een deel van de eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties is daarnaast verplicht een meetprogramma op te stellen en uit te voeren. Dit om periodiek na te gaan of het aan derden beschikbaar gestelde leidingwater aan de kwaliteitseisen voldoet. Het gaat dan om situaties waarin sprake is van een collectieve watervoorziening of een groot collectief leidingnet. Dit Informatieblad bevat een aantal modellen van meetprogramma s en kan worden gebruikt bij het opstellen van een meetprogramma voor de eigen situatie. (3 maart 2004). Klik undefinedhier.

Draaiboek Uitbraken van luchtweginfecties in instellingen (verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking), 2005

Dit draaiboek beschrijft de stappen die een GGD kan ondernemen nadat de afdeling infectieziektebestrijding een melding van een zorginstelling ontvangt. De bijlagen bieden ondersteuning bij het doorlopen van de stappen(Januari 2005). Klik undefinedhier.

Procedure koeltorensinventarisatie en -registratie voor gemeenten

Deze procedure informeert over het inventariseren en registreren van koeltorens waarbij waternevel vrijkomt. Deze procedure handelt echter alleen over de inventarisatie en registratie van koeltorens (oktober 2007). Klik undefinedhier.

LCI-Draaiboek-legionella-evenementen, 2004

In dit document worden de richtlijnen weergegeven voor het uitvoeren en controleren van legionellapreventie bij publieksevenementen. Klik undefinedhier.

LCI protocol Legionellose, 2007

Dit document informeert over het LCI protocol Legionellose. Klik undefinedhier.