Vraag & Antwoord

Toon alles / Verberg alles

FAQ uit/inklappen

Is er een veilige afstand tussen een koeltoren en een luchtinlaat voor ventilatie van een nabij gebouw.

Er bestaat geen wettelijk voorgeschreven minimum afstand, dit hangt sterk af van de lokale situatie af. Om te beginnen dient te worden vermeden dat de luchtinlaat niet in de afgaande wind van de koeltoren zit. Gemiddelde windrichting in Nederland is Zuid-West. Echter op het dak van een gebouw kunnen draaiwinden staan door obstakels. Indien mogelijk een afstand van ten minste 15-20 meter. Hoe groter de afstand hoe beter (In ISSO 55.3 wordt een afstand van 600 m als grens genoemd, waarboven de risico''s minder zijn.). Tevens is de conditie van de druppelvanger in de koeltoren van groot belang.

FAQ uit/inklappen

Geeft een sproeibevochtiger in een luchtbehandelingsinstallatie gevaar voor Legionellabesmetting?

Jazeker.

Om risico te voorkomen dient u maatregelen et nemen conform ISSO-55.3.

FAQ uit/inklappen

De warmtapwater installatie van een sporthal is uitgevoerd met een 1 ringscirculatieleiding > 60 oC. In de circulatieleiding zijn warmwater KHS Venturi stromingsdelers gemonteerd waardoor je een soort 'venturi deelringen' maakt. Deze lengte van een aantal van deze deelringen is dusdanig dat ze op temperatuur moeten blijven i.v.m. de wachttijd naar de mengwatertoestellen welke de mengwateruittapleidingen naar de douches voeden.

 

Vraag:

1 Moeten de 'venturi deelringen' die gecreeerd worden door de stromingsdelers voorzien zijn van een thermometer en een regelafsluiter.

2 Is dit noodzakelijk voor alle 'venturi deelringen' of uitsluitend voor de langere deelringen.

 

 

U dient de deelringen  m.b.t. legionellapreventie te behandelen zoals andere deelringen, dus thermometers om retourtemperatuur te kunnen controleren. Inregelafsluiters kan men in dit  systeem beter niet toepassen want die geven extra drukverlies.

FAQ uit/inklappen

Wat is de risicoklasse van een natte koeltoren?

Ook wel categorie-indeling risico's koeltorens. Deze geeft het risico aan van de plaats van de koeltoren t.o.v. de omgeving en is daarmee bepalend voor de Legionella controle en het beheersplan. Zie AI 32, 4.4.3 en tabel 4.2.

FAQ uit/inklappen

Zijn alle soorten Legionella gevaarlijk?

Nee. Legionella is een familie van bacteriën waarin we ca 50 verschillende soorten onderkennen. Met name Legionella Pneumophila is ziekteverwekkend. Van deze soort kennen we 15 verschillende serotypen. Dit wil niet zeggen dat andere soorten die meestal onder de noemer Legionella non Pneumophila worden benoemd geheel ongevaarlijk zijn. De Pneumophila gedijt vooral goed in koeltorens

FAQ uit/inklappen

Is Legionella niet een enorme hype?

De Legionella bacterie is in Nederland jaarlijks verantwoordelijk voor meer dan 500 dodelijke slachtoffers. Waarschijnlijk zijn het er meer omdat niet in alle gevallen de Legionella wordt geconstateerd. Bij deze aantallen moet wel de nuancering worden aangebracht dat een groot deel van de ziektegevallen wordt opgelopen vanuit drinkwatersystemen (douches en dergelijke) in het buitenland tijdens vakantie of andere reizen. Van koeltorens bestaat wel het sterke vermoeden, dat het aantal ziektegevallen aanzienlijk groter is dan wij nu kunnen aantonen. Op de sites van de GGD, I&M en het RIVM kunt u aanvullende informatie vinden en tips. Statistieken over Legioenlla gevallen in Europa kun u vinden op de site van het ECDC. Om het aantal slachtoffers zoveel mogelijk te beperken en herhaling van incidenten zoals in Bovenkarspel en Post CS in Amsterdam te voorkomen, heeft de overheid regelgeving opgesteld om het risico op uitbraken te voorkomen.

FAQ uit/inklappen

Wat zijn Protozoa?

Protozoa zijn ééncellige micro-organismen waar Legionella zich graag in nestelt. Protozoa beschermen de Legionella tegen invloeden van buitenaf waardoor deze moeilijker te bestrijden zijn.

FAQ uit/inklappen

Kan Legionella zich verspreiden via een fontein?

Ja, een fontein is een aërosol vormend punt. Het is dus verstandig om een fontein periodiek te analyseren op aanwezigheid van Legionella een vorm van waterbehandeling en desinfectie toe te passen en de installatie in ieder geval periodiek te onderhouden en te reinigen.

FAQ uit/inklappen

Ik heb een Risicoanalyse en beheersplan laten opstellen. Voldoe ik daarmee aan de wet?

Nee u moet het beheersplan en de risicoanalyse laten toetsen door een gecertificeerde Arbodienst en u moet het beheersplan ook daadwerkelijk implementeren. Het is dus geen administratieve verplichting

FAQ uit/inklappen

Wat moet ik weten om een koeltoren veilig te beheren?

U dient basiskennis te bezitten van een aantal zaken. De belangrijkste zijn Legionella / Wet en regelgeving/koelprocessen / onderhoud en beheer / waterbehandeling. Daarvoor bestaan cursussen van ISSO.

FAQ uit/inklappen

Wat betekent de term maatschappelijke zorgplicht in relatie tot koeltorens?

Maatschappelijke zorgplicht is een abstracte term. Ten aanzien van koeltorens kan dit worden uitgelegd dat het onacceptabel is wanneer u door slecht beheer de omgeving of uw werknemers blootstelt aan vermijdbare risico,s. Het niet naleven van uw maatschappelijke zorgplicht is een vergrijp waarvoor u civiel of strafrechtelijk kunt worden vervolgd. Bijvoorbeeld in het geval van het Post CS incident was dit een belangrijke overweging van de rechtbank.

FAQ uit/inklappen

Wie is aansprakelijk bij een ongeval met een koeltoren?

De eigenaar of drijver van de koeltoren is in eerste instantie aansprakelijk. Daarnaast kunnen ook de beheerder en de waterbehandelingsfirma aansprakelijk worden gesteld. Dit was bijvoorbeeld het geval bij het Post CS incident in Amsterdam.

FAQ uit/inklappen

Wie is verantwoordelijk voor de koeltoreninstallatie en de waterbehandeling?

De eigenaar of 'drijver' is verantwoordelijk voor de waterbehandeling. Een deel van deze verantwoordelijkheid kan hij neerleggen bij de beheerder of de waterbehandelaar. Het is altijd verstandig om in de contracten met waterbehandelaars en beheerders, installateurs hierover goede afspraken te maken.

FAQ uit/inklappen

Naast ons bedrijf is een zorgtehuis gebouwd heeft dat consequenties voor mijn koeltoreninstallatie?

De nieuwbouw van een zorgtehuis of een andere zorginstelling maar bijvoorbeeld ook van een winkelcentrum wordt gezien als een relevante verandering van de omgeving. In dit geval moet u de risicoanalyse en het beheersplan laten actualiseren en eventueel aanpassen voor de nieuwe situatie en het uit te voeren beheer. Afhankelijk van de nabijheid kan de risicocategorie veranderen van 2 naar 1 waardoor u intensiever moet beheren en bemonsteren.

FAQ uit/inklappen

Wat is Legionellose en Pontiac koorts?

Legionellose en Pontiac koorts zijn ziekten die worden veroorzaakt door de Legionella bacterie. Pontiac koorts is over het algemeen niet dodelijk en lijkt op griep.

FAQ uit/inklappen

Wat zijn de consequenties als ik geen Risicoanalyse maak?

Het niet opstellen van een risicoanalyse is een overtreding van de Arbo-wet en de Wet milieubeheer. Bij constatering van dit feit krijgt u meestal een boete. In uitzonderlijke gevallen kunt u zelfs civiel of strafrechtelijk worden vervolgd.

FAQ uit/inklappen

Geldt deze FAQ voor alle koeltorens?

Neen deze is alleen voor toepassing voor natte koeltorens die niet industrieel worden gebruikt. Toepassing vooral dus in kantoren, winkelcentra en koeltorens in de directe omgeving van bebouwing en plaatsen waar zich veel mensen bevinden.

FAQ uit/inklappen

Welke PBM's of adembescherming zijn noodzakelijk bij koeltorens?

Tijdens een veilig bedrijf van de koeltoren is het dragen van adembescherming niet noodzakelijk. Bij Legionella besmetting en/of, bepaalde, onderhoudswerkzaamheden is dit noodzakelijk. Zie AI 32, art 4.12.

FAQ uit/inklappen

Moet ik in geval van een hoge Legionella concentratie mijn koeltoren direct afschakelen?

Zie uw beheersplan voor de te nemen actie. De actie is afhankelijk van de hoogte van de besmetting en het proces dat gekoeld moet worden. Wanneer uitschakelen toch noodzakelijk is controleer dan het handboek van de installatie voor de afschakelprocedure, teneinde mogelijke schade aan de koelmachine of verdamper te voorkomen.

FAQ uit/inklappen

Moet ik instructies, mbt Legionella, geven aan personeel die aan de koeltoren activiteiten verrichten?

Ja, in het kader van de Arbo-wet bent u dit verplicht. Dit kan in de vorm van een toolbox of een specifieke op de activiteit gerichte instructie zijn. Dit geldt niet alleen voor uw eigen medewerkers/collega's maar ook voor inleners en onderaannemers.